Klasser / reglemente


For englisch. scroll down.

 

REGLEMENTE NORWEGIAN WATERCROSS CHAMPIONSHIP 2018

 1 GENERELLT

1.1 Norwegian Watercross Championship
Norwegian Watercross Champinship är ett öppet mästerskap.

 • 2 ARRANGÖR

Arrangörer ansöker om tävlingslicens hos SMA Svenska Motorsport Alliansen

För deltagande i Norwegian Watercross Championship krävs förarlicens utfärdad av 
SMA Svenska Motorsport Alliansen.

 • 3 STARTNUMMER och ANMÄLAN

Startnummer ansöker man om på www.raceinfo.se

Anmälan skall ske på www.raceinfo.se  Detta för att vi använder resultatservice med live sändning från www.raceinfo.se

Anmälningsavgiften är 500 SEK och betalas på tävlingsdagen vid anmälan på plats med uppvisande av gällande licens eller lösen av engångslicens.

Engångslicens löses HÄR. http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registrations/add/15

 

2.TÄVLINGS GENOMFÖRANDE

 • 2.1 BANA

Bana kan innehålla både höger och vänsterkurvor. Banlängd max 1000 m.
Bana bör läggas så det inte är djupare än 10 m.

Banan kan innehålla hopp.

Bana markeras med färgade bojar.
Vit boj är alltid aternativspår.

 

 • 2.2 ALTERNATIVSPÅR

Ett eller två alternativspår kan finnas. 
Alternativ spåret måste tas minst en gång per heat. I annat fall erhåller man noll poäng i heatet. 

 

 • 2.3 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE.

Dragracing: test av banan kl 18.00 fredag.
Head to head. Utslagning.


Watercross: 30 minuter fri träning på banan kl 12.00 lördag.
4 startande / heat.
3 kval omgångar.
Topp 10 till finaler. C-, B- och A-final. Runner up från C och B final.
Vid lika poäng. Bästa resultat. Bästa resultat i sista omgång. Går det inte skilja körs vi max 6 st förare i C- finalen.

 

 • 2.4 KLASSER.

Dragracing:
600 Drag: fri trimning, fritt bränsle OBS ej bly
800 Drag: Stock
Unlimeted Drag: fri trimning och fritt bränsle samt bränsletillsats.

European Watercross Championship genomförs bara i klassen. Open Mod.
Rookie: är endast för nybörjare och ingår inte i mästerskapet.

Överladdning och tillskottsbränsle är tillåtet i Norwegian Watercross Championship.

Fritt bränsle, skall dock vara blyfritt.

 • 5 DEPÅOMRÅDE

Maskindepå område skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meters yta. 
Depån bör vara öppen för publik under paus.

Varje förare får entréband till 2 stycken mekaniker som gäller för fri passage till maskindepå.

 • 2.6 STARTOMRÅDE

Startområdets bredd skall vara minst 2 meter / antalet startande.

Detta skall vara VÄL avspärrat för publik. Upline skall vara i direkt anslutning till startområdet.

Skylt med heatnr skall finnas vid upline väl synlig från maskindepå.

 • 2.7 BÄRGNING

Vid bärgning av maskinen SKA arrangören se till att maskinen lyfts rakt upp till vattenytan om det är djupare än 2 meter. Med bärgningsflotte.

På grunt vatten används ATV för att dra maskinen upp ur vattnet och in i maskindepån.

Vid bärgning har man 15 minuter på sig att starta upp från det att skotern bärgats till maskindepån.

 • 2.8 BESIKTNING

Besiktning av maskinen skall alltid genomföras innan tävling. 

 • 9 SPORTSLIGT UPPTRÄDANDE

Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan skotrarna.

Bestraffning: Uteslutning ur heat. 0 poäng.

Förbjudet med gester eller uttalanden som kan anses vara olämpligt/osportsligt uppträdande.
Det är även förbjudet att jaga och hota tävlingsledaren eller annan funktionär.

Bestraffning: Uteslutning ur tävling.


3. PERSONLIG UTRUSTNING


§3.1 FLYTVÄST
Flytväst skall vara godkänd för förarens vikt.

§3.2 SKOR
Skall vara av motorcross eller snowboard typ.

§3.3 HJÄLM
Skall vara CE godkänd och med hakskydd och ha minst 50% fluorescerande yta.
Foliering är tillåtet. 

§3.4 GOOGLES
Skyddsglasögon skall användas under tävling.

§3.5 RYGGSKYDD
CE märkt ryggskydd skall användas under eller över flytväst.

§3.6 KNIV
Skall bäras under tävling. Kniven skall vara av repskärande typ. VÄL fastsatt i föraren.

 

 1. SÄKERHET

  §4.1 BRANDSLÄCKARE
  Brandsläckare skall finnas både i mitten av depån och vid starten.

  §4.2 DYKARE
  Arrangören skall ha en dykare som skall vara dyk klar ute vattnet under tävlingen om vattendjupet överstiger 2 m.


5 START

 • 1 START

Lampa eller flaggstart skall användas.
Vid flaggstart gäller: 
När det är klart för start skall starten göra klartecken, så att förarna ser att det är klart för start.

Under hela startproceduren skall startern hålla start flaggan efter benet, mot marken.

Startern skall peka på samtliga startande och få klartecken.

Sedan sänker starten handen mot benet och rycker flaggan uppåt inom 5 sekunder
”Rycker” eller tjuvstartar någon förare. Anses starten ha gått och startern skall omedelbart lyfta flaggan.

 • 5.2 TJUVSTART

Vid tjuvstart skall föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå han sedan får köra som vanligt efter det. Arrangör skall senast vid varvning. Visa en skylt med startnr på den som tjuvstartat. Eller på annat sätt klart visa att föraren dömts för tjuvstartart.

6 MASKIN KLASSER

 • 1 BRÄNSLE

Fritt bränsle. SKALL vara blyfritt.

 • 2 MATTA
  Valfri standard drivmatta får användas. Endast nerskärning av kammar är tillåtet som modifiering. 
 • 3 BROMS
  Effektiv färdbroms skall finnas.

 • 6.4 VARIATORSKYDD
  Variatorskydd skall finnas och vara tillfredställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredställande.

 • 6.5 CHASSI
  Modifiering är tillåtet. DOCK är inga fenor eller övrigt som kan hjälpa till med fästet tillåtet.
  Lyftbåge fram och bak skall finnas monterad.

Fri utformning av framvagn.

Fri utformning av boggie.
Ej tillåtet med extra flytkraft eller ersättning av dyna som hjälper maskinen att flyta. 

 • 6.6 HÅL OCH KANTER
  Vassa kanter och större hål skall skyddas eller täckas för att undvika skada på förare. 
  Hål i färdriktningen som är så stora att man kan få in en hand skall täckas med material av samma hållfasthet som materialet runt hålet. 

  §6.7 SKIDOR OCH STYRSTÅL
  Skidorna bör vara utan styrstål. Cormant är inte tillåtet. Skidans kanter skall vara rundade så man inte kan skära sönder flytväst remmar och kläder. 
 • 6.8 BOJ
  En markerings boj med rep UTAN knutar skall finnas på skotern.

Det skall finnas en självutlösare av repet/bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Längd på repet skall vara 5 meter. SKALL FÄSTAS I FRAMVAGN.
OBSERVERA !!!!!!!!!
Skoter med boj som inte kommer upp till ytan kommer att sökas av dykare EFTER AVSLUTAD TÄVLING.

 • 6.9 STÄNKSKYDD
  Stänkskydd skall användas på maskinen. När förare sitter på maskinen skall stänkskyddet vara max 10cm från marken. Stänkskyddet bör ha remmar monterat, för att hindra stänkskyddet att stå rakt ut.
 • 6.10 PALLBOCK
  En pallbock skall Alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida minst 50cm hög.

OBSERVERA !!!!!!!!!
Om maskin hålls uppe utan pallbock med roterande matta.
Skall föraren omedelbart uteslutas ur tävlingen
.

En hand på bromsen skall alltid finnas. Nödstoppen skall vara kopplad.

 • 11 NÖDSTOPP

En fungerande nödstopp skall vara monterad på samtliga maskiner. Lina till nödstoppen skall fästas på ett betryggande sätt i föraren då maskinen är igång.


7 MILJÖARBETE

 • 7.1 BRÄNSLETANK
  Varje maskin skall ha försluten bränsletank med ansluten backventil (envägsventil) på avluftningen. Så att bränsle inte läker ut i vattnet.
 • 7.2 MILJÖMATTA
  Miljömatta skall alltid användas under maskin i maskindepån. Minst 80cm*120cm. 
 • 7.3 KÄRL FÖR SPILLVÄTSKA
  Uppsamlingskärl på minst 400 Liter skall alltid finnas för Tex olja, bensin i maskindepån.

 

 

 

REGULATIONS EUROPEAN WATER CROSS CHAMPIONSHIP IN ENGLISCH

 

1 GENERALLY

 

 • 1.1 Norwegian WaterCross Championship EWCC

Norwegian WaterCross Champinship is an open championship.

 • 1.2 ORGANIZER

Norwegian WaterCross Championship is organized Svenska Motorsport Alliancen.
For participation in the Norwegian WaterCross Championship requires driver license issued by SMA Swedish Motorsport Alliance. 

 • 1.3 STARTING NUMBER (BIB) and RACE REGISTRATION

Bib apply at www.racieinfo.se

Race registration must be made at www.raceinfo.se (This is because we use the result service with live broadcast from www.raceinfo.se )

The registration fee is 500 NOK and is paid on the day of the competition when on-site notification with the presents of your SMA (NOT SML) license or the disposition of a one-time license.

On-time license can be purchased HERE http://www.svenskamotorsportalliansen.se/registrations/add/15

 

2.RACE IMPLEMENTATION

 • 2.1 RACE TRACK

The race track can include both left and right curves. Course length up to 1000 m

The race track should be placed so it is not deeper than 10 m

The race track may contain jumps.

The track is marked with colored buoys. White buoy is always the alternative/joker lap.

 

 • 2.2 ALTERNATIVE/JOKER LAP

There can be one or two alternative/joker lap. Alternative/joker lap. is located on the outside of the ordinary track alignment.

alternative/joker lap must be taken at least once per heat. Otherwise,you obtains zero points in the heat. 

 • 2.3 COMPETITION’S IMPLEMENTATION

Dragrace: A test run of the track will be at 18.00 Friday.
Heat to head.

Watercross:
Free practice/training on the course will be conducted 18.00 Saturday.
4 drivers/heat
3 qualifying rounds
top 10 in the finals. C, B and A-final. Runner-up from C and B final.
If equal score: Best results or Best result in the last round. If it still not is possible to distinguish the score. There will be max 6 drivers in c-final.

 • 2.4 CLASSES.

Dragracing:
600 Drag: Max 600 cc. Open mod class, whit free fuel. UNLEADED.
800 Drag: Max 800 cc. Stock
Unlimeted Drag: FREE CLASS. Overcharging and additional fuel is allowed

WaterCross:
Norwegian Watercross Championship is conducted only in. Open Mod.
Rookie: is a newbeginner class.

Free fuel, shall be unleaded.

 • 2.5 PIT AREA

Pit area must be available where each driver has the right to the 3x3 meter.

The pit is open to the audience during breaks between the rounds.

Each driver gets two Pass for the Crew to make sure they have free passage to the starting area. 

 

 • 2.6 STARTING AREA

Starting area shall have a bed of sand. Start area's width should be at least 2 meters / number of starters.

This area should be WELL cordoned off to the public. Upline will be right next to the start area.

Sign with heatnr must be at upline easily visible from the Pit.

 

 • 2.7 SALVAGE

The salvage of the machine WILL organizer ensure that the machine is lifted straight up to the surface if there are deeper than 2 meters. With salvage raft.
In shallow water a ATW is used to bring the sled up and in to the pitarea.
Salvage will be made between the heats.

The salvaged driver has 15 minutes to start up the sled from the time they get to pitarea.

IF the salvage buoj does not come up to surface. The sled will be located by divers and salvaged after the race 

 • 2.8 INSPECTION

Inspection of the snowmobiles must always be completed before the contest.

 

 • 2.9 SPORTING CONDUCT

Prohibits intentional contact (collisions and the like) between the snowmobiles.

Punishment: Exclusion from the heat. 0 points.

Prohibited with gestures or statements which may be considered inappropriate / unsportsmanlike behavior.

Punishment: Exclusion from the competition and report to the Federation of Swedish-Racing for any other punishment as monetary fines, revocation of license, grounded.

 

 

3 PERSONAL EQUIPMENT

 

 • 3.1 LIFEJACKET

Life jackets must be approved for the driver's weight. 

 • 3.2 SHOES

Must be of motorcross or snowboard type. 

 • 3.3 HELMET

Should be CE approved and with chin guard and have at least 50% fluorescent surface.

Foiling is allowed. 

 • 3.4 GOGGLES

Protective goggles should be worn during competition. 

 • 3.5 BACK PROTECTOR

CE certified back protector must be used under or over the life jacket. 

 • 3.6 KNIFE

Must be worn during competition. The knife must be grounded in the knife holder and safely strapped to the leg. 

 

 1. SECURITY 
 • 4.1 FIRE EXTINGUISHER

Fire extinguishers shall be provided both in the center of the pit, and at the start. 

 • 4.2 DIVER

The organizer must have a diver in a boat, ready to dive out on the water during the race. IF the water depth exceeds 2 m

 

5 START AND RESULTS 

 • 5.1

Lamp or flag start to be used.

At flag start regards:

When it is ready for start, the starter make the go-ahead sign, so that drivers can see that it is ready to start.

During the startup process the starter hold down the flag after/against the leg.

The starter will point on all drivers with the hand and get clearance.

After getting clearence from all drivers the starter lower the hand all the way to down to the legs. Before he pull the starting flag whitin 5 seconds.

"Snatches" or jumping the gun a driver has passed the start and the starter will immediately raise the flag.

 

 • 5.2 FALSE START. (Jumping the gun)

When false start, the driver who jumped the gun has to slow down and get in the last place in the race, which he then may run as usual after that. The starter or the headpost will hold up a sign with the starting number that made the false start.

 

6 MACHINE 

 • 6.1 FUEL

Free fuel. MUST be Unleaded. 

 • 6.2 DRIVE TRACKS

Optional standard tracks may be used. Only down cutting the profile is allowed as modify. 

 • 6.3 BRAKES

Efficient brakes shall be provided. 

 • 6.4 DRIVEBELT COVER

Drivebelt cover has to be available and satisfactorily and properly affixed. Original cover counted as satisfactory. 

 • 6.5 CHASSIS

Modification is permitted. HOWEVER, no fins or other material that can help with the bracket allowed.

Lifting handles in the front and rear must be mounted.

Free design of front suspension.

Free design of rear suspension.

Not allowed extra buoyancy or replacement of cushion that helps the machine to float.

(it may cause accidents if it will stay on surface)

 

 • 6.6 HOLE AND RIMS

Sharp edges and major holes has to be protected or covered to avoid damage to the driver.

Hole in the driving direction that is so big that you can put part of a hand into. Has to be covered with material that has the same strength as the material around the hole. 

 • 6.7 SKIS AND RUNNERS

The skis should be whitout runners if jump is used. Carbide runners is not allowed. The skis edges shall be rounded so you can´t cut or damage life jacket straps and clothing. 

 • 6.8 BUOJ

A marker buoj with rope WITHOUT knots have to be attached to the snowmobile.

There shall be a self-timer of the rope/buoj if the snowmobile go down. The rope shall have a strength of at least 800kg. Length of rope shall be at least 5 meter.

OBSERV!!
If the buoj does not come up to the surface. A diver will seek for the sled. AFTER THE RACE. 

 • 6.9 SNOWFLAPS

Water(snow)Flaps should be used on the sled. When the driver sits on the sled, the protection guard is max 10cm from the ground. The flaps should have belts fitted, to prevent the flaps to stand straight out. 

 • 6.10 RUNNING STANDS

A stand must always be used during warm-up whit rotating track of the snowmobile. The stand has to have covered back at least 50cm high.

OBSERV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
If the machine is held up without a stand with rotating track. The driver WILL immediately be disqualified from the race.

One hand on the brake and the emergency stop shall be connected to the operator. 

 • 6.11 EMERGENCY

A functioning emergency stop shall be installed on all machines. The rope for emergency stop shall be attached in a secure manner in the driver when the snowmobile is running.

 

7 ENVIRONMENTAL

 • 7.1 FUEL TANK

Each machine must have sealed fuel tank with attached check valve (one way valve) on venting. So that the fuel does not leak out in the water. 

 • 7.2 ENVIRONMENTAL CARPET

Environment carpet should always be used under the sled in the Pit. At least 80cm * 120cm. 

 • 7.3 VESSEL FOR LIQUID WASTE

Collecting vessels of at least 400 Litres should always be for ex. oil, gasoline in the Pit.