Klasser / reglemente


Reglemente


§1 Generellt

§1.1
Arrangören, eller av arrangören tillsatt domare, kan när som helst under tävlingens gång avbryta tävlingen om inte säkerheten går i första hand. Arrangören är inte återbetalningsskyldig av startavgifter. Tävlingen kommer att strykas ur cupen och eventuella placeringar, om det är i slutskedet, från specifik tävling stryks.

§1.2 
Protest: Protester tas upp med tävlingsledaren. Protest inlämnas skriftligt tillsammans med 500kr som återfås om protesten godkänns. Vid tolkning av reglementet så kan arrangören vända sig till SM-samordnaren.

§1.3 
Startavgift: 300kr/tävling
Anmälan skall göras innan utsatt tid för sista anmälningsdag. Vid ankomst på tävlingsdagen skall ankomstanmälan göras vid markerat sekretariat innan utsatt tid för respektive tävling. 

§1.4
Varje förare får endast delta med en maskin/tävling. Maskiner får ej lånas mellan förare under tävlingsdagen.

§1.5 
En klass under SM: Open Mod.

§1.6
Förardepå skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meter yta.
Depån ska vara öppen för publik minst under paus eller öppnas upp direkt efter avslutad tävling om.
Varje förare skall ha rätt till ett minimum av två stycken mekaniker med sig i depå området. Förarna inkl. mekaniker skall tilldelas armband av arrangören som bevisar deras tillhörighet till depån.

§1.7
Vid bärgning av maskinen SKA arrangören se till att maskinen lyfts rakt upp ovanför vattenytan. T ex. Med bärgningsflotte. Alla arrangörer skall ha minst 1 vattenskoter med flytmadrass för persontransport.

§1.8
Minimum 2 stycken bärgningsflottar skall finnas tillgänglig. Vinchar skall klara minst 20m 15mm rep. Konstruktionen skall vara så att linor ej skall behöva kapas. Förare skall alltid ha möjligheten att vara med vid bärgning. Startnummer skall finnas på boj av anledning att rätt förare är med vid rätt bärgning och att maskiner kan bärgas i viss ordning vid behov.

§1.9
Arrangören skall se till att det finns en duk (presening) som är minst 1.5m hög och 1m bredare på vardera sida av startfältet att spänna upp maximalt 2m bakom de startande.

§1.10
Starten skall vara minst 2m bred/förare samt bestå av minst 10cm sand. 
Alla skall starta på linje fastställd av arrangör. Linjen kan flyttas under tävling. Startsträckan skall vara max 3m från vattnet till startlinjen. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj. Innan startspårsbojen får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel diskas föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Vid olyckshändelse körs heatet om ifall sänkning sker och det är mer än 2 startande.

§1.11
Besiktning av maskinen skall alltid genomföras innan tävling enl. bifogad checklista. Arrangör har tillgång till checklistan via raceinfo.se. Personlig utrustning kontrolleras fortlöpande under tävling i lineup. Besiktningsman utses av Tävlingsledare eller arrangerande klubb. Besiktningen noteras enligt vagnsboksprincip och sparas så att eventuella mindre brister kan kontrolleras att dem är åtgärdade inför nästkommande tävling osv. Checklista finns längst ner under reglementet.

§1.12 
Arrangören själv tillhandahåller verkställande domare för sina respektive tävlingar. Rekommendationer är att ha funktionärer tillgänglig som hjälpdomare, en på land och en ute på vattnet då överläggning kan komma att behövas vid oklarheter.

§1.13
Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan skotrarna. Närkontakt är omöjlig att undvika. Domaren gör bedömningen.

§1.14 
Osportsligt eller vårdslöst uppträdande kan leda till avstängning/uteslutning ur alternativt heat/tävling. Bedömning kan såväl göras av tävlingsledare som domare. Gäller även i nyttjande av sociala nätverk och vid kontakt med media. Förare/funktionärer får under inga omständigheter uttala sig om olyckor till media då en felaktig bild kan ges. All dylik kontakt med media sker med tävlingsledare för respektive tävling i samråd med koordinator för SM Serien. 

§1.15 
Vid bärgning har man 15minuter på sig att få igång maskinen efter att maskinen nått depåplats.

§1.16 Brandsläckare skall finnas väl tillgänglig i depån och vid starten och tillhandahållas av arrangören.

§1.17 Arrangören skall tillhandahålla två dykare som skall vara utrustad och ute på en båt under tävlingen. Detta om vattendjupet överstiger 1,5m. Information från dykare under förarmöte.


§2 Förarens krav/utrustning.

§2.1
Föraren måste vara minst 16år gammal.

§2.2
Alla förare skall ha tecknad förarlicens/försäkring hos SMA, svenska motorsportsalliansen, vilken då gäller för alla tävlingar som är sanktionerade av SMA. Inkl bil/mc tävlingar Gäller från de datum den tecknats och ett år framåt. Engångslicenser kommer också att kunna erbjudas på plats för respektive tävling för 200kr.

§2.3
Flytväst som måste vara godkänd för förarens vikt.

§2.4
Skor skall vara av motorcross, snowboard eller skotercross typ. All annan typ av sko kommer inte godkännas.

§2.5
Hjälmen måste vara CE, E eller SIS-godkänd och med hakskydd och ha minst 50% fluorescerande/lysande färg yta. Hjälmen skall också klara av att rycktestas i sina fästremmar som håller hjälmen fast på förarens huvud.

§2.6
Skyddsglasögon (motocross/snöskotermodell) skall användas under tävling.

§2.7
CE märkt ryggplatta skall användas under eller över flytväst.

§2.8
Kniv skall bäras under tävling. Kniven får endast vara av den modell som godkänts av serien. Finns att tillgå på vestro jakt & sport. 

 

§4 Banutformning & tävlingsupplägg

§4.1
Banorna ska förläggas på ett sådant sätt att under inga yttre omständigheter stenar eller andra fasta föremål kan påverka säkerheten för förarna. Rekomendation är att banor förläggs så att föraren inte möter fasta föremål eller fastland närmre än 30 meter från banmarkeringsboj.

§4.2
Alla banor skall vara uppmärkta med Bojar som under inga omständigheter skall kunna genas över obemärkt. Om förare kör över boj räknas detta som miss. Vid miss av boj nollas du i heatet. Vid sänkning nollas du i heatet.
Touch av boj räknas inte som miss.
Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ

§4.3
Banan skall bestå av MINST en höger och en vänster sväng. Rakorna skall begränsas till ca 100m.

§4.4
Ett alternativspår skall finnas och förläggas på ett säkert sätt. Alternativ spåret skall alltid vara längre än normala spåret och alltid utåt i banan. Alternativspåret får inte läggas så att kollisionsrisk uppstår.
Alternativspåret skall alltid tas minst en gång per heat. Uteblivet alternativspår innebär nollning i heatet.

§4.5 
Alla heat körs 3 varv utom A-Final som körs 5 varv. 

§4.6
Minst ett hopp skall finnas på varje tävling. Hoppet skall användas i både kval och final heat. 
I anslutning till hoppet skall en gulflagg finnas som visas upp om det är någon som sjunkit efter hoppet. Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får han/hon poäng ändå.
Hoppet skall vara minst 2,50m brett. 
Hoppet får ej användas som målgång eller i direkt anslutning till målgång.
Hoppet kan förekomma utanför banan så hoppet blir ett extra alternativspår.

§4.7
Tidtagning skall alltid användas under samtliga kvalheat. De tre bästa kvaltiderna belönas med extra heatpoäng enligt följande.

1:a +3p
2:a +2p
3:a +1p

Maxpoäng vid tre heatsegrar + bästa tid: 6+6+6+3 = 21p

§4.8
Varje deltävling körs i 3 kvalomgångar med 4 förare i varje heat. Efter kvalomgångarna är körda så räknas poängen ihop.

Finalkörning skall A,B,C-final tillämpas. C-final körs av 9,8 & 7 från kvalogångarna. B finalen körs av vinnaren från C-final samt 6,5 & 4 från kvalomgångarna. A-final körs av vinnaren från B-final samt 1,2 & 3 från Kvalomgångarna. 5min paus mellan varje final för kylning av Runner Up maskin tillämpas.

§4.9
Poängräkning: 1p tilldelas samtliga förare som deltar. 12 bästa från varje tävling får poäng enligt nedanstående räknesystem. De 3 bästa resultaten räknas när serien är avslutad. Sämsta resultat räknas bort. På finalen räknas poängen med 150% av normalt värde. 1:a plats = 75p osv.

1:a 50p
2:a 44p
3:a 40p
4:a 36p
5:a 32p
6:a 28p
7:a 24p
8:a 20p
9:a 16p
10:a 12p
11:a 8p
12:a 4p

Särskiljning: Under kvalen gäller tidtagningen som särskiljning.
Särskiljning Serien: Bäst placering i finalen.

§4.10
Top 20 från årets totalresultat kommer erbjudas plats att köra SM 2018 utan att kvala. (Reservation för systemändringar)

§5 Start/målgång

§5.1
Lampa eller flaggstart skall användas på samtliga tävlingar.
Vid flaggstart gäller ej RÖD flag. Nationsflagg alt Grön flagga.

§5.2
Vid tjuvstart skall föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå föraren sedan får köra som vanligt efter det. Arrangören skall vid varvning hålla upp en skylt med startspårsnr på den som tjuvstartat om denne inte uppfattat tjuvstarten.

§5.3

Då föraren är ett med sin skoter när föraren lämnar starten skall densamme vara ett ekipage över mållinjen. Om du så bryter mållinjen simmandes med skotern på ryggen så kommer du tilldelas målgång när skotern bryter mållinjen förutsatt att du är på/under/vid skotern som en enhet.
Hela skotern måste således inte vara över mållinjen utan det räcker att ekipaget bryter mållinjen. Skotern får komma före föraren i mål men båda måste bryta mållinjen.

§5.4 Arrangören skall vinka av vid målgång med målflagg. Schackrutig eller nationsflagg skall brukas.

§6 Maskiner

§6.1
Max 1000CC +5% på motor.
Modifiering av tändning, portning, pipor. Så länge som block och vev kommer från en snöskoter och cylindervolymen är mindre än 1050cc så är det fritt.
EJ tillåtet med överladdning eller lustgas.
Fritt blyfritt bränsle. 
CC mätning av topp 3 i totala SM efter avslutad final kan förekomma.

§6.2
Fungerande ljuddämpare skall vara monterat på samtliga maskiner. Minimumstorlek 70mmx200mm. Ej DB gräns i år. Vi testar och hoppas samtliga fattar poängen och får ner ljudet på sina maskiner. Vi tror på er.

§6.3
Valfri drivmatta får användas. Utan modifieringar så som dubb, fast vulkade delar eller andra anordningar som hjälper till med fästet. Ta bort material från drivmattan är okej.

§6.4
Minst en effektiv färdbromsanordning skall finnas.

§6.5
Variatorskydd skall finnas och vara tillfredsställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredsställande.

 

§7 Chassie

§7.1
Inga fenor eller övrigt som kan hjälpa till med fästet är tillåtet.

§7.2
Snöskotern skall sjunka vid stopp på vattnet.

§7.3
Inga vassa kanter får finnas på maskinen som kan skada förare.

§7.4
Lyftbåge fram och bak skall finnas monterad.

§7.5
Skidorna skall vara utan några som helst styrstål samt ha runda bågar i framkant.

§7.6
Fri utformning av framvagn.

§7.7
Fri utformning av boggie.

§7.8
En markerings bojj och rep krävs. Skall finnas en självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 300kr. Startnummer skall finnas på boj.

§7.9
Stänklapp av hårdplast/original eller likvärdig skall användas på maskinen. Stänklappen skall nå mattans underkant vid vändhjul oavsett avstånd till marknivå.

§7.10
En pallbock skall Alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida minst 50cm hög samt täckta sidostycken ända fram till centrum på vändhjulen. Om maskinen hålls upp för hand så kan de innebära uteslutning från tävling.
En hand på bromsen skall alltid finnas.

§7.11
En fungerande nödstoppslina skall vara monterad på samtliga maskiner. Så fort maskinen är igång skall föraren ha nödstoppen säkert förankrad på han/hon.

 

§8 Miljö

§8.1
Varje maskin skall ha försluten bränsletank med ansluten envägs ventil (på avluftning). Så att bränsle inte läker ut i vattnet.

§8.2
Miljömatta av uppsugande modell avsedd för ändamålet skall alltid användas under maskin i depån. Minst 80cm*120cm. Finns hos välsorterad motocross/snöskoterhandlare.

§8.3
Uppsamlingskärl på minst 400 Liter skall alltid finnas för Tex olja, bensin. Arrangören tillhandahåller detta!

§9 Säkerhet övrigt

Varje arrangörs ansvar är att förhålla sig till gällande föreskrifter.
Varje arrangörs ansvar är att förhålla sig till att alltid sätta säkerheten i första rummet.
Varje arrangörs ansvar är att vara väl förberedd.
Varje arrangörs ansvar är att adekvat sjukvårdare finns tillgänglig och att denne har fokus på tävlingen under körning.
Varje arrangörs ansvar är att se till att sjukvårdare skall alltid kunna vara snabbt på plats vid olycka.
Varje arrangörs ansvar är att säkerställa en förares tillstånd vid krasch. Kan inte detta uppnås skall rådande heat köras om. Orsakande part deltar inte vid omstart.

Varje förare har ansvar att förhålla sig till gällande föreskrifter.
Varje förare har ansvar att förhålla sig till banans utformning och anpassa farten efter rådande omständigheter.
Varje förare har ansvar att förhålla sig till att säkerhet går före tävling.

Besiktning Watercross SM – Checklista - Notera på besiktningsprotokoll som finns att ladda ner i sekretariatet.

Förare

 • Flytväst
 • Glasögon av Snöskoter/motocrosstyp
 • Hjälm 50% fluorescerande och med hakskydd - Rycktesta fästremmarna
 • Ryggskydd
 • Skor av Cross/Snowboard/Skotercross -modell
 • Kniv enligt reglementet
 • Handskar av valfri modell

Skoter

 • Nödstopp
 • Bromsar
 • Skidor (Inga styrstål)
 • Chassie (Inga vassa kanter samt allmän check)
 • Variatorskydd - Tejpa inte igen innan besiktning
 • Stänklapp (Når underdel av mattan)
 • Backventil på tanken (tömningsmetod)
 • Flytboj (egenansvar med 300kr i dykavgift samt att bärgning kan ske efter tävling vid svårigheter pga att den inte utlöst)
 • Varmkörningspall (helt täckt baksida samt sidor fram till centrum av vändhjulen)
 • Allmän översikt