Klasser / reglemente


Nytt Generellt reglemente + Watercross SR:

1. ALLMÄNT
1.1 Tävlingstyp enklare tävling
1.2 Tävlingstillstånd
1.3 Regelverk
1.4 Alkohol
1.5 Regelefterlevnad
1.6 Bestraffning
1.7 Godkänd bana

2. FÖRARE
2.1 Förarlicenser
2.2 Vårdnadshavare
2.3 Ändamålsenlig klädsel
2.4 Skyddsutrustning

3. TÄVLINGSFORDON OCH DRIVMEDEL
3.1 Allmänna fordonsbestämmelser & klasser
3.2 Kortslutning
3.3 Färdbroms
3.4 Variatorskydd
3.5 Stänkskydd
3.6 Bakre varningsljus
3.7 Styrskidor
3.8 Pallbock
3.9 Drivmedel
3.10 Miljömatta
3.11 Startnummer

4. TÄVLINGSOMRÅDE
4.1 Tävlingsbana
4.2 Publiksavspärrningar
4.3 Tävling/parkeringsdepå
4.4 Startområde

5. GENOMFÖRANDE AV TÄVLINGAR
5.1 Tilläggsregler
5.2 Dragrace
5.3 Enduro
5.4 Time Attack
5.5 Övriga tävlingsformer
5.6 Startavgifter
5.7 Anmälan
5.8 Start
5.9 Tjuvstart
5.10 Målgång
5.11 Byte av maskin
5.12 Reparationer
5.13 Varvvisning
5.14 Slutresultat
5.15 Protester/Vädjan om Protest
5.16 Hederspriser

6. TÄVLINGARS GENOMFÖRANDE & SÄKERHET
6.1 Sjukvårdsberedskap
6.2 Eldsläckare
6.3 Köldgräns
6.4 Funktionärer
6.5 Kommunikationsutrustning
6.6 Säkerhetsgenomgång
6.7 Flaggvakt
6.8 Flaggor
6.9 Förarsammanträde
6.10 Tävlingskörning

7. RACEINFO.SE – Poängräkning/Särskiljning

7.1 Allmänt
7.2 Poängräkning
7.3 Heatpoäng
7.4 Cup-poäng
7.5 Deltagarpoäng
7.6 Särskiljning

8. Generellt tekniskt reglemente - Vid avsaknad i tävlingsspecifikt reglemente.
8.1 Standard
8.2 Limited
8.3 Modifierat

9. Generella rekommenderade tävlingsklasser - Vid avsaknad i tävlingsspecifikt reglemente.
9.1 Veteranracing 1985
9.2 Classic Racing 1995
9.3 Backtävling

1. ALLMÄNT

1.1 Tävlingstyp enklare tävling - En enklare tävling för snöskoter arrangeras i syfte att bredda skotersporten. Enklare tävling kan se olika ut efter vilka förutsättningar den enskilde arrangören har. Gemensamt för enklare tävlingsformer är att dessa administreras genom Raceinfo och varje arrangör har tillgång till konsulent för stöd och råd. Enklare tävlingsformer är till för just enklare tävlingar där skotersporten och dess utövare kan växa och utvecklas under ordnade former. Max 200 deltagare.

1.2 Tävlingstillstånd - erhålls av förbund efter anmälan av tävling till Raceinfo/TA.

1.3 Regelverk - Detta regelverk består av en generell del (1-6) som gäller för alla discipliner. I denna del finns bland annat regler för maskiner, licensklasser, förares utrustning, flaggsignaler, funktionärer, ärendehantering m.m. som är gemensamma för samtliga discipliner.

1.4 Alkohol - Fälls föraren vid alkoholtest i samband med tävling ska förarens placering och eventuella poäng räknas bort och resultatet för gällande tävling justeras därefter. Stickprov vid anmälan skall göras.

1.5 Regelefterlevnad – Tävlingsledning eller av arrangören utsedd kontrollant ansvarar för att reglementet följs gällande tävlingsekipage. Kontrollant från förbund kan dyka upp på enklare tävlingar för att stödja arrangör i sitt efterlevnadsarbete men tävlingsledning är beslutsfattande.

1.6 Bestraffning - Vid tävling kan följande bestraffningar förekomma: Tillrättavisning/varning med påtalande av fel som begåtts, samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser. Utdelas för mindre förseelse, som inte påverkat eller i mycket ringa grad påverkat tävlingsresultatet. Uteslutning ur heat/tidstillägg eller motsvarande utdelas vid grövre förseelser, i första hand sådana som påverkat eller kunnat påverka tävlingsresultatet. I tveksamma fall bör man hellre fria än fälla. Straff meddelas alltid muntligt till den bestraffningen berör. Vid behov anslås även bestraffningen.

1.7 Godkänd bana - För enklare tävling ligger utformning av tävlingsområde/tävlingsbana på arrangörens ansvar att följa rekommendationer enligt polisens FAP för motortävling. Tävlingsservice för enklare tävlingsformer kan kontaktas för samråd.

2. Förare - Förare och vårdnadshavare ska: Tillse att föraren och snöskotern uppfyller kraven för tävlingens genomförande. Följa tävlingsledarens anvisningar. Uppträda som sportsman såväl före, under som efter tävling samt underställa sig de sportsliga regler som gäller för tävling med snöskoter inom Sverige.

2.1 Förarlicens enklare tävling - Förarlicens löses via förbund och gäller för samtliga tävlingsformer som går under Enklare tävlingsformer. Licensen är giltig 1 år från det datum föraren tecknar licensen.

2.1.2 Ungdomslicens enklare tävlingsformer - Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 10 år och t.o.m. det år föraren fyller 16 år. Förare med Ungdomslicens (Se 2.2 Vårdnadshavare) Licensen löses via förbund.

2.1.3 Tillfällig licens - Tillfällig förarlicens berättigar till deltagande i en bestämd tävling. Licensen löses via förbund. Möjlighet kan finnas att lösa Tillfällig licens av arrangören direkt på tävlingsplatsen vilket skall framgå av Tilläggsregler.

2.2 Vårdnadshavare - Vid tävling och träning skall förar med ungdomslicens eller testa på Guldhjälm vara åtföljd av förälder eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe. - Han/hon måste finnas på tävlingsplatsen då föraren tränar/tävlar. Vårdnadshavaren är ansvarig för att förarens maskin och personliga utrustning är i reglementsenligt skick, samt har att rätta sig efter gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser. Brott häremot kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren.

2.3 Ändamålsenlig klädsel - Gäller vid all form av träning och tävling för samtliga klasser och tävlingsformer som skyddar mot kyla och mot skador vid omkull körning.

2.4 Skyddsutrustning som är obligatorisk:
Skyddshjälm som uppfyller angivna krav för svensk lag. Ryggskydd, kraftiga skor, t.ex. snowboardskor eller skoterskor. Handskar. Skyddsglasögon eller visir av splitterfri modell.

2.4.1 Övrig skyddsutrustning - så som axelskydd, armbågsskydd, knäskydd, nackskydd/krage rekommenderas för samtliga förare.

3. TÄVLINGSFORDON OCH DRIVMEDEL

3.1 Allmänna fordonsbestämmelser - Besiktning genom stickprovsbesiktning skall tillämpas på tävlingsmaskiner vid varje enskild tävling. Dessutom kan fortlöpande stickprovskontroll under eller efter tävlingen utföras. Besiktningsansvarig eller tävlingsledare av arrangör tillsatt avgör vilka maskiner som ska besiktigas. Säkerhetskontroll av nödstopp, broms, variatorskydd, stänklapp, skidor och baklyse samt personlig utrustning utförs på samtliga maskiner vid ankomst till tävling. Ytterligare punkter kan tillkomma eller utgå utifrån tävlingsspecifik tävlingsgren. Se specialreglemente för aktuell tävlingsgren.

3.2 Kortslutning Snöskoter – Samtliga maskiner ska vara försedd med anordning som automatiskt bryter primärtändströmmen då föraren lämnar fordonet. Kortslutningsanordningen ska utlösas åt alla håll samt vara kapslad så fastfrysning ej kan ske, utlösningslinan ska vara ordentligt fäst vid föraren vid varje tillfälle då motorn är i gång.

3.3 Färdbroms - Effektiv färdbroms ska finnas.

3.4 Variatorskydd - Snöskoter ska vara utrustad med väl fungerande variator och remskydd.

3.5 Stänkskydd - Snöskoter ska vara försedd med stänkskydd enligt tävlingsspecifik gren.

3.6 Bakre varningsljus – Snöskoter skall vara utrustad med fungerande baklyse enligt tävlingsspecifik gren.

3.7 Styrskida - ska i framkanten ha en båge utan vassa kanter eller spetsar. Bågen skall vara så konstruerad att den förhindrar inträngning av skidspets vid kollision. Skoterns framdel skall kunna lyftas med hjälp av bågarna.

3.8 Pallbock - Vid all varmkörning av tävlingsfordon med roterande drivmatta skall därför avsedd uppallningsbock med heltäckande bakstycke samt inkopplad kortslutningsanordning användas.

3.9 Drivmedel – Blyfritt drivmedel.

3.10 Miljömatta - I depå skall alltid användas absorberande miljömatta med minimistorlek 100 x 160 cm.

3.11 Startnummer - Snöskotern ska vara försedd med minst 2 tävlingsnummerskyltar men helst 3. Den rekommenderade skylten skall då monteras väl synlig framifrån. De två obligatoriska skyltarna monteras längs med var sida av snöskoterns huv. Tävlingsnummer ska monteras på plant underlag med minsta sifferhöjd på 15cm på sidomonterade nummer och 10cm på frontmonterade nummer. Minsta sifferbredd är 80 mm och stapelbredd 25 mm. Typsnittet skall vara av fylld karaktär.
Tävlingsnummer skall vara vita eller svarta och vita startnummer monteras på svart bakgrund och svarta siffror på vit bakgrund.
Tävlingsnummer ska tas bort efter avslutad tävling om skotern används för vanlig körning i ”trafik”.

4. TÄVLINGSOMRÅDE

4.1 Tävlingsbana - Tillfällig bana för enklare tävling besiktas av tävlingsledare. Vägledning kan fås av förbundets tävlingsservice för enklare tävlingsformer.

4.2 Publikavspärrningar - Hela start- och målområdet, tävlingsdepån och alla de punkter utefter banan där det antingen är nödvändigt att tillförsäkra de tävlande en hindersfri körning eller att skydda publiken, måste avspärras på ett betryggande sätt. Avstånd mellan publik och banans kant får ej understiga 10 m. Polis kan komma att besikta område innan tillstånd delges.

4.3 Tävlings/parkeringsdepå - Vid varje tävling ska en parkeringsdepå finnas. Den ska vara belägen så nära startområdet som möjligt och ha en direkt förbindelse med detsamma. Öppen depå för publik rekommenderas.

4.3.1 Provkörningssträcka - rekommenderas att finnas vid varje skotertävling.

4.4 Startområde - Startlinje, startplatta ska ha en bredd som motsvarar minst 1,7m per startande.

5 TÄVLINGS GENOMFÖRANDE

5.1 Samtliga tävlingar genomförs enligt arrangörens beskrivning. Särskilt TR tillkommer på samtliga tävlingar och skall finnas med i tävlingsinformationen.

5.2 Dragrace körs med tidtagning, kvalkörningar och finalstege. Antingen Pro eller Sportsmanstege. Dragrace kan också köras i en Dragracing special utan tidtagning eller med enklare tidtagning där tidtagning endast är särskiljning. Kvalen körs med kvalpoäng och C,B,A final med runer up likt en backtävling.

Banan: Dragrace körs 150/201m på snö. 121/150m på is och gräs.

Avspärrningar: För publik skall avspärrningar göras med 45 graders vinkel ut från starten.

5.3 Enduro - Enduro kan köras i olika former. Antingen med masstart klassvis med sk. LeMans-start eller singelkörning på tid med mellanrum. Varianter kan förekomma.

Enduro kan med fördel köras med GPS baserat kartsystem för säkerhet och underhållning.

Banan: Arrangören avgör efter lokala förutsättningar. Rekommenderad total längd 2-4 mil.

Avspärrningar/Säkerhet: Beroende på form och bandragning av Enduro kan detta se olika ut. Generellt gäller att all berörd omgivning måste tillgodoses information om att tävling pågår.

5.4 Time Attack - Körs en & en på tid med antingen 2 eller 3 försök. Tiden kan avgöras på sammanlagd tid, närmast egen tid eller bästa försök. Varianter kan förekomma.

Banan: Tävlingsformen kan köras på crossbana, kortare enduroslinga eller liknande bansträckning.

Avspärrningar: Beroende av tävlingsbana

5.5 Övriga tävlingsformer körs i heatform med heatpoäng där valfritt antal går vidare till finalkörningar. Antal startande/heat efter rådande förhållanden. Tidtagning kan förekomma som särskiljning vid lika poäng.

Banor: Oavsett tävlingsform skall alltid beaktas att enklare tävlingsformer har i huvudsak motionärer och glada amatörer som deltagare, samt om tävlingsformen innefattar veteranracing måste banor anpassas för detta.

Avspärrningar: Beroende av tävlingsform. Publikens säkerhet skall alltid vara i fokus.

5.6 Startavgifter: Vid enklare tävlingsformer rekommenderas att hålla nere startavgifterna för att få fler deltagare att vilja prova. Det är upp till arrangör att välja startavgift. I en serie under enklare tävlingsformer bör startavgiften vara samma genom hela serien.

5.7 Anmälan: Anmälan skall göras inom utsatt tid för sista anmälningsdag enligt anvisningar i inbjudan och tävlingsinformation.

5.8 Start/Omstart: Vid samtliga starter används flagga eller startljus. Innan start skall starter påkalla förarnas uppmärksamhet med att peka på varje enskild förare för att få bekräftelse med tydlig nickning. När startern har pekat på första föraren i gällande heat är startproceduren igång och man kan således dömas för tjuvstart om man hoppar/kör fram. Starter eller tjuvstartdomare avgör varje enskilt fall.

Förare som inte befinner sig med sin maskin på fastställd plats på startlinjen vid bestämd tid eller vid dennes specifika heat-nummer uteblir från heatet.

Omstart - Tävlingsledning avgör om det i övrigt inträffar sådana händelser som föranleder omstart.

5.9 Tjuvstart: Se tävlingsspecifik gren.

5.10 Målgång: Förare och maskin skall bryta målgången som en enhet.

5.11 Byte av maskin - Se TR om specifik tävling erbjuder möjlighet till byte av maskin.

5.12 Reparation, justeringar och tankning sker endast vid banans tävlingsdepå eller på av arrangören anvisad plats. På startlinjen kan enklare reparationer göras enligt 2-minregeln. (Plötsligt uppstående fel ges 2 min att åtgärdas på startplattan. Tävlingsledning ansvarar för tiden.)

5.13 Varvvisning - Vid tävlingar där förarna kör flera varv bör funktionär visa hur många varv eller hur lång tid som återstår för den ledande föraren att köra vid målgång.

5.14 Slutresultat - Den deltagare i heat som, efter att ha fullbordat för heatet fastställt antal varv eller tid, först passerar mållinjen är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål, oavsett hur många varv de då avverkat. Förare som inte passerar mållinjen efter segraren placeras in i listan efter avverkade varv och placering vid sista passering av mållinjen.

5.15 Protester lämnas till tävlingsledning under tävling eller inom 15 minuter från det att resultatlistan anslagits. Kostnad 500kr. Återfås om protest godkänds.

5.16 Hederspriser och/eller idrottspriser t.ex pokaler utdelas till av arrangören utsedda deltagare efter prestationer. Rekommenderat är att samtliga barn vid testa på får diplom/pokal. Placering 1-3 rekommenderas pokal i samtliga tävlingsklasser.

6. TÄVLINGS GENOMFÖRANDE - SÄKERHET

6.1 Sjukvårdsberedskap - För enklare tävling skall minst en Sjuksköterska med adekvat utrustning för akutsjukvård finnas. Nackkragar, akutväska och varma filtar måste finnas på plats. Sjukvårdslag om 2 sjuksköterskor rekommenderas.
Se även gällande Polisens FAP 512-1 och 512-2.

6.2 Eldsläckare - Arrangören ansvarar för att det vid depå och startområde finns tillgång till minst 2 minimum 5 kg pulver handbrandsläckare, klass ABC, för att kunna släcka sådana bränder som eventuellt kan uppstå under tex service i anslutning till tävlingsfordon.

6.3 Funktionärer - Vid varje tävling ska finnas särskild utsedd säkerhetschef. Funktionär med arbetsuppgifter som berör säkerhet ska vara särskilt utbildad för sin uppgift samt ha en ålder av minst 18 år. Tävlingsledaren kan utbilda säkerhetschef om vilka uppgifter denne har. Tävlingsledaren skall ha genomgått utbildning som förbundet tillhandahåller. För övriga funktionärer skall genomgång med detaljinstruktion göras innan tävlingens start. Funktionärer och vakter ska vara så klädda eller bära sådana kännetecken att det klart framgår att dessa tillhör tävlingen.

6.5 Kommunikationsutrustning - Kommunikationsradio bör användas mellan tävlingsledare och andra chefsfunktionärer, särskilt när delar av banan inte kan övervakas av tävlingsledaren.

6.6 Säkerhetsgenomgång - Före varje tävling ska en obligatorisk säkerhetsgenomgång, ledd av tävlingsledning äga rum med funktionärer med anslutning till banområde. Obligatorisk genomgång med sjukvårdspersonalen. Denna skall omfatta arbetssätt, signalsystem, transportvägar och andra viktiga aspekter för att såväl akutinsatser vid banan som ev. transport till sjukhus ska fungera tillfredsställande.

6.7 Flaggvakt - Vid sektioner på banan med skymd sikt ska minst 1 (2 rekommenderas) flaggvakt utplaceras. Dessa ska noga instrueras om samverkan mellan posteringarna och dessa instruktioner ska vidarebefordras vid ev. byte av säkerhetspostering.

6.8 Flaggor – Minst gul flagga skall finnas vid flaggpostering.

6.8.1 Svensk nations flagga: Används vid flaggstart.

6.8.2 Röd flagga: Stopp för samtliga förare.

6.8.3 Gul flagga: Postering ska finnas vid upphoppet. Flaggan skall alltid vara svängande och innebär hinder på banan i omedelbar närhet. Vid signal råder absolut hoppförbud, d v s drivband och skidor får ej samtidigt sakna kontakt med banan, och föraren måste vara beredd på att stanna. Omkörning av annan förare i rörelse är ej tillåtet intill dess att det hinder som förorsakat signalen passerats och fri sikt till nästa postering utan gul signal finns. Brott mot denna regel medför uteslutning ur heatet eller sista plats i heatet.

6.8.4 Grön flagga: Klart för start.

6.8.5 Svart/vit rutig flagga: Mål.

6.8.6 Grön/vit flagga: Påkallande av sjukvård

6.9 Förarsammanträde - Närvaro vid förarsammanträde är obligatoriskt. Förarmöte rekommenderas att hållas enligt Lathund.

6.10 Tävlingskörning

6.10.1 Det är förbjudet att köra utanför banmarkering i syfte att vinna tid.

6.10.2 Det är förbjudet att köra mot körriktningen utom på särskild order av funktionär.

6.10.3 Det är förbjudet att tvinga annan förare till körning utanför banmarkering.

6.10.4 Tävlande som håller på att bli omkörd får inte medvetet hindra den snabbare föraren att fullfölja sin avsikt.

6.10.5 Tävlande som avser att bryta tävlingen ska, om skotern är körbar, omedelbart förflytta sig och sitt fordon utanför banan utan att hindra andra deltagare.

6.10.6 Tävlande som inte lyder tävlingsledningens order och beslut skall bestraffas enligt rimlig åtgärd.

6.10.7 Tävlande som åsidosätter annans säkerhet grovt kan uteslutas.

7 RACEINFO.SE – Info, Anmälan & Sekretariat

7.1 Allmänt - RaceInfo.se är ett racesystem för att arrangera tävlingar med information till deltagare genom hela processen. Systemet tillhandahålls kostnadsfritt för enklare tävlingsformer inom Svemo.

Systemet innehåller informationssida, anmälningssystem, anmälningslistor, tävlingssekretariat med lottning, resultatservice & liveresultat.

7.2 Poängräkning: Heat, tävlings & cuppoäng kan se olika ut för olika tävlingsformer. Grunden är följande:

7.3 Heatpoäng: 5 första får heatpoäng
6 4 3 2 1

7.4 Cup-poäng: 12 bästa får poäng enligt skala 50,44,40,36,32,28,24,20,16,12,8,4
Poäng kan fördelas olika i en serie beroende på antal startande för varje enskild tävling med utgångspunkt enligt ovan. Formeln är då vid vinst 50p x 1,xx där x är antalet startande i klassen. En enskild tävling kan värderas högre genom procentuell ökning med utgångspunkt enligt ovan.

7.5 Deltagarpoäng: Valfri deltagarpoäng kan delas ut oberoende av resultat.

7.6 Särskiljning: Om tävlingen avgörs efter flera likvärdiga heat med poäng bestäms den inbördes slutplaceringen mellan förare enligt följande (Gäller även för heatpoäng inför finaler):

Högsta antal sammanlagda poäng ger främsta placering.
Om två eller flera förare uppnår samma poängsumma skiljs de åt genom i första hand antalet heatsegrar under tävlingen.
Därefter avgör antalet andraplatser och så vidare. Är det fortsatt lika går den förare som i det sista heatet erhållit flest poäng före osv.

Lottning tillämpas där annan särskiljning inte kan göras.

Vid tidtagning avgörs särskiljning på bästa tid.

8. Generellt tekniskt reglemente – Vid avsaknad i grenspecifikt reglemente.

8.1 Standard – Tävlingsmaskin skall vara standard i sin helhet. Styren, dynor och tank får ändras/anpassas. Motorvariator får bytas ut. Utväxlingsförhållande får ändras. Bromsar får ändras. Boggie får anpassas för att passa vid mattbyte.

8.2 Limited – Samma som standardklasser men motorer får portas och endast singelpipa får användas. Limited är ett alternativ för att hålla nere trimgrad och att inte kostnader skenar.

8.3 Modifierat – Fri modifiering av tävlingsfordon så länge god säkerhet kan hållas.

9. Generella rekommenderade tävlingsklasser vid enklare tävlingsformer
9.1 Veteranracing 1985 – 32mm kamhöjd på matta
9.1.1 Lilla standard 400cc luftkylt
9.1.2 Stora standard 500cc luftkylt
9.1.3 Racer (Modifierad)
9.1.4 Ungdom (Encylindrigt standard)

9.2 Classic Racing 1995 – 32mm kamhöjd på matta
9.2.1 Classic 600cc Limited
9.2.2 Classic 800cc Racer (Modifierad)

9.3 Backtävling
9.3.1 Standard 600
9.3.2 Standard 850
9.3.3 Open (Modifierat utan överladdning)
9.3.4 Unlimited (Modifierat med tillåten överladdning)
9.3.5 Damklass (Stock 850 rekommenderas)


SR Watercross 2018-05-06

§1 Klassindelning - Watercross får köras från 16år.

En klass: Open Mod. Inbjudningsklasser kan förekomma lokalt. Se TR.

Varje förare får besikta in 2 maskiner/tävling. Vid haveri får maskiner lånas mellan förare under tävlingsdagen och då skall startnummer enligt reglemente monteras på eller av för respektive förare som skall bruka maskinen. Tävlingsledning skall meddelas om skoterbyte.

Anmälan: Anmäl dig endast till den tävling du väljer att köra.

§2 Förardepå - Skall finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meter yta.
Depån rekommenderas vara öppen för publik under paus eller öppnas upp direkt efter avslutad tävling. Varje förare skall ha rätt till ett minimum av två stycken mekaniker med sig i depå området. Förarna inkl. mekaniker skall tilldelas armband av arrangören som bevisar deras tillhörighet till depån.

§3 Bärgning - av maskinen ska maskinen lyftas rakt upp ovanför vattenytan till bärgningsflotte. Minst 1 vattenskoter med flytmadrass för persontransport i vattnet. Reservmaskin rekommenderas att ha tillgänglig. Om inte självutlösande boj kommer upp till vattenytan kommer skoter att letas i 10 min av dykare. Hittas inte skoter inom 10 min lämnas skoter tills tävlingen är avslutad. Blinkljus rekommenderas att monteras på maskinen för att underlätta sökandet. 
Minimum 2 stycken bärgningsflottar skall finnas tillgänglig. Vinschar ska klara minst 20m 15mm rep. Konstruktionen ska vara så att linor inte behöver kapas. Förare skall alltid ha möjligheten att vara med vid bärgning. Startnummer ska finnas på boj av anledning att rätt förare är med vid rätt bärgning och att maskiner kan bärgas i viss ordning vid behov.

Efter bärgning har varje förare 15 min att komma till start från att föraren kommit till depån.

Två dykare ska vara utrustad och ute på en båt under tävlingen. Detta om vattendjupet överstiger 1,5m. Under förarmöte rekommenderas dykare hålla information om vad som händer och hur föraren ska agera under vatten vid behov.

§4 Startplatta - Starten skall vara minst 2m bred/förare samt bestå av minst 10cm sand.
Alla skall starta på linje fastställd av arrangör. Linjen kan flyttas under tävling. Startsträckan skall vara max 3m från vattnet till startlinjen. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj eller annan markering. Innan startspårsboj får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel diskas föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Vid olyckshändelse körs heatet om ifall sänkning sker och det är mer än 2 startande. Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) som är minst 1.5m hög och 1m bredare än startplattan på vardera sida att spänna upp maximalt 2m bakom de startande.

§5 Banutformning - Banan skall bestå av minst en höger och en vänster sväng och innehålla ett hopp. Banorna ska förläggas på ett sådant sätt att under inga yttre omständigheter stenar eller andra fasta föremål kan påverka säkerheten för förarna. Rekommendation är att banor förläggs så att föraren inte möter fasta föremål eller fastland närmre än 30 meter från banmarkeringsboj. Raksträcka ska begränsas till ca100m. Rekommenderat Maxdjup 10m.

Bojar: Alla banor skall vara uppmärkta med bojar som under inga omständigheter kan genas över obemärkt. Minsta höjd på boj ovan vattenytan är 70cm. Om förare kör över boj räknas detta som miss. Vid miss av boj nollas du i heatet. Vid sänkning nollas du i heatet. Touch av boj räknas inte som miss.
Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ

Alternativspår: Ett alternativspår ska alltid finnas och förläggas på ett säkert sätt. Alternativspåret ska alltid vara längre än normala spåret och alltid utåt i banan. Alternativspåret får inte läggas så att kollisionsrisk uppstår. Förarna skall mötas sida vid sida in i banan. Förare som kommer från alternativspår skall alltid lämna företräde. Alternativspåret ska alltid tas minst en gång per heat. Uteblivet alternativspår innebär nollning i heatet.

Hoppet: Hoppet ska vara minst 2,50m brett och rekommenderas att vara 6m långt på 1,5m höjd ovan vattenytan i framkant. Hoppet skall vara ribbat över hela hoppets längd och bredd. Hoppet skall användas i både kval och final heat.
I absolut närhet till hoppet skall en gulflagg finnas som flaggas om någon sjunkit efter hoppet. Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får föraren tillgodose sig poäng ändå.
Hoppet får ej användas som målgång eller i direkt anslutning till målgång. Hopp rekommenderas att läggas som ett eget alternativspår utanför banstrukturen.

§6 Körupplägg - Tävling körs i 3 kvalomgångar med 3 eller 4 förare i varje heat. Efter kvalomgångarna är körda så räknas poängen ihop. Alla heat körs 3 varv utom A-Final som körs 5 varv.

Finalkörning körs alltid med 4 i varje heat. Vid max 19 förare ska A,B,C-final tillämpas med Runner Up. Vid 20 eller fler startande körs också D-Final. 5min paus mellan varje final för kylning av Runner Up maskin tillämpas.

Tidtagning ska tillämpas under samtliga kvalheat. Manuell tidtagning gäller.

§7 Poängräkning: 1p tilldelas samtliga förare som deltar. Kval körs med heatpoäng. 12 bästa från varje tävling får poäng enligt poängräkning (Se generella reglementet). Sämsta resultat räknas bort när serien är avslutad. På SM-finalen räknas poängen med 150% av normalt värde.

Särskiljning enskild tävling: Under kvalen gäller tidtagningen som särskiljning.
Särskiljning serier: Bäst placering i finalen.

§8 Bedömning: Arrangören själv tillhandahåller verkställande tävlingsledning för sina respektive tävlingar. Rekommendationer är att ha funktionärer tillgänglig som hjälpdomare, en på land och en ute på vattnet då överläggning kan komma att behövas vid oklarheter.
Förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan förare. Närkontakt är omöjlig att undvika. Tävlingsledning gör bedömning. Vid bedömning att en förare orsakar att annan förare missar boj eller sänker tilldelas diskvalificering från heat. Andra förare får lägsta poäng i ordning vid sänkning eller kan fortsätta heatet.

§9 Osportsligt eller vårdslöst uppträdande kan leda till avstängning/uteslutning ur alternativt heat/tävling. Bedömning görs av tävlingsledning. Vid osportsligt uppträdande på sociala nätverk och vid kontakt med media kan förare anmälas inför disciplinnämnd.

§10 Tjuvstart - Vid tjuvstart skall föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå föraren sedan får köra som vanligt efter det. Arrangören skall vid varvning hålla upp en skylt med nummer på startspår på den som tjuvstartat om denne inte uppfattat tjuvstarten.

§11 Besiktning av maskinen ska alltid genomföras innan tävling enl. checklista i reglemente. Förare i Watercross ska ha sin vagnsbok med sig till varje enskild maskin. Personlig utrustning kontrolleras fortlöpande under tävling i lineup. Besiktningsman utses av Tävlingsledning. Besiktningen noteras i vagnsboken så att eventuella mindre brister kan kontrolleras att dem är åtgärdade inför nästkommande tävling.

§12 Förare - Utrustning utöver generellt reglemente

Flytväst som måste vara godkänd för förarens vikt.

Hjälmen måste vara CE, E eller SIS-godkänd med hakskydd och ha minst 50% fluorescerande/lysande färg yta. Hjälmen ska också klara av att rycktestas i sina fästremmar som håller hjälmen fast på förarens huvud.

Kniv ska bäras under tävling. Kniven får endast vara av dykarmodell med trubbig framdel och ha ett rejält hölster. Rekommenderad kniv finns framtagen.

§13 Maskiner

§13.1 Motor
Max 1000CC +5% på motor.
Modifiering av tändning, portning, pipor. Så länge som block och vev kommer från en snöskoter och cylindervolymen är mindre än 1050cc så är det fritt.
EJ tillåtet med överladdning eller lustgas.
Fritt blyfritt bränsle. Överträdelse beivras med uteslutning ur tävling och serien om tävling ingår i sådan. Regeln stöds av svensk lag.
CC mätning av topp 3 i totala SM efter avslutad final kan förekomma.

§13.2 Fungerande ljuddämpare skall vara monterat på samtliga maskiner. Minimumstorlek 70mmx200mm. Ej DB gräns i år. Vi testar och hoppas samtliga fattar poängen och får ner ljudet på sina maskiner. Vi tror på er.

§13.3 Valfri drivmatta får användas. Utan modifieringar så som dubb, fast vulkade delar eller andra anordningar som hjälper till med fästet. Ta bort material från drivmattan är okej.

§13.4 Broms - Minst en effektiv färdbromsanordning skall finnas.

§13.5 Variatorskydd ska finnas och vara tillfredsställande och ordentligt fastsatt. Original räknas som tillfredsställande.

Chassie

§13.6 Fenor eller liknande som kan hjälpa till med fästet är inte tillåtet.

§13.7 Snöskotern skall sjunka vid stopp på vattnet.

§13.8 Inga vassa kanter får finnas på maskinen som kan skada förare.

§13.9 Lyftbåge fram och bak skall finnas monterad.

§13.10 Skidorna skall vara utan styrstål samt ha runda bågar i framkant. Under skidorna får inga vassa föremål finnas. Håll koll på monteringsskruvar.

§13.11 Framvagn & Boggie fri utformning.

§13.12 Markerings boj och rep krävs. Ska finnas en självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 300kr. Startnummer skall finnas på boj. Under tävling söker dykare i 10min efter skoter utan utlöst boj.

§13.13 Stänklapp av hårdplast/original eller likvärdig skall användas på maskinen. Stänklappen skall nå mattans underkant vid vändhjul oavsett avstånd till marknivå.

§13.14 Pallbock ska alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida minst 50cm hög samt täckta sidostycken ända fram till centrum på vändhjulen. Om maskinen hålls upp för hand så kan de innebära uteslutning från tävling.
En hand på bromsen vid all varmkörning i depå.

§14 Säkerhet övrigt

Varje arrangörs ansvar är att förhålla sig till gällande föreskrifter.
Varje arrangörs ansvar är att förhålla sig till att alltid sätta säkerheten i första rummet.
Varje arrangörs ansvar är att vara väl förberedd.
Varje arrangörs ansvar är att adekvat sjukvårdare finns tillgänglig och att denne har fokus på tävlingen under körning.
Varje arrangörs ansvar är att se till att sjukvårdare skall alltid kunna vara snabbt på plats vid olycka.
Varje arrangörs ansvar är att säkerställa en förares tillstånd vid krasch med vattenskoter som åker ut vid sänkning. Vid behov skall rödflagga flaggas av vattenskoterföraren. Pågående heat köras om. Orsakande part deltar inte vid omstart.

Varje förare har ansvar att förhålla sig till gällande föreskrifter.
Varje förare har ansvar att förhålla sig till banans utformning och anpassa farten efter rådande omständigheter.
Varje förare har ansvar att förhålla sig till att säkerhet går före tävling.

§15 Miljö

§15.1 Försluten bränsletank med ansluten envägs ventil (på avluftning). Så att bränsle inte läker ut i vattnet.

§15.2 Miljömatta av uppsugande modell avsedd för ändamålet skall alltid användas under maskin i depån. Minst 80cm*120cm. Finns hos välsorterad motocross/snöskoterhandlare.

§15.3 Uppsamlingskärl på minst 400 Liter skall alltid finnas för Tex olja, bensin. Arrangören tillhandahåller detta!

§16 Maskinersättning - 1:a 10 000kr 2:a 5000kr 3:a 3000kr + pokaler

§17 Övrigt

Transpondersystem skall utredas om funktion under 2018.

Tävlingsprogram/Programblad rekommenderas att delas ut i Entré. Digital information finns.

Tävlingens genomförande har högsta prioritet.

Sverigecupen och SM har under säsongen 2018 samma reglemente. (Lustgas ok i Sverigecup)

Kontroll av blyat bränsle kan förekomma. Förare som döms får stå för kontrollavgift.

Checklista besiktning: Notera eventuella brister i vagnsboken och om det skall åtgärdas innan nästa tävling eller innan start med ny visning som följd.

Förare

Flytväst

Glasögon av Snöskoter/motocrosstyp

Hjälm 50% fluorescerande och med hakskydd - Rycktesta fästremmarna

Ryggskydd

Skor av Cross/Snowboard/Skotercross -modell

Kniv enligt reglementet

Handskar av valfri modell

Maskin

Nödstopp

Bromsar

Skidor (Inga styrstål eller vassa kanter)

Chassie (Inga vassa kanter samt allmän check)

Variatorskydd - Tejpa inte igen innan besiktning

Stänklapp (Når underdel av mattan)

Backventil på tanken (tömningsmetod)

Flytboj (egenansvar med 300kr i dykavgift)

Varmkörningspall (helt täckt baksida samt sidor fram till centrum av vändhjulen)

Allmän översikt

Välkommen till Svensk Watercross.