Klasser / reglemente


Reglemente
 
1. Watercross
 
1.1 Allmänt
 
Watercross är tävling på vatten med snöskoter och genomförs som en alt två klasser. Watercross är organiserat enligt Svemo regler i (NT) och (SR) Specialreglemente för snöskoter.
 
2. Deltagare/anmälan
 
2.1 KLASS
 
Open 1050 16 år – 60 år
Support 16 år – 60 år
 
2.2 Anmälan i Svemo TA
 
Anmälan sker i Svemo TA. Anmälningsavgiften är upp till arrangören och ska inbetalas i samband med anmälan för denna ska vara giltig. Anmälningen och betalningen ska helst vara arrangören tillhanda senast 10 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning.
Arrangör har rätt att neka anmälan som blir mottagen senare än 7 dagar före tävling, räknat från utsatt starttid för maskinbesiktning.
Förare ska inneha svemolicens för Snöskoter: Junior, Senior, Elit eller tillfällig licens.
Förare ska vid ankomst till tävlingsplatsen anmäla/registrera sin närvaro i Race
Office och där uppvisa giltig licens.
 
2.3 Depå
 
Depå för förare ska finnas tillgänglig där varje förare har rätt till 3x3 meter yta.
Varje förare skall även ha rätt till ett minimum av två stycken mekaniker med sig i depåområdet.
 
2.4 Förarmöte
 
Närvaro vid förarsammanträde är obligatoriskt.
 
2.5 Förare
 
Följande skyddsutrustning är obligatorisk
Utrustning enligt SR § 2.4 Snöskoter, samt Flytväst (godkänd för förarens vikt) och Kniv (ska bäras under tävling av föraren, kniven får endast vara av dykarmodell med trubbig framdel och ha ett rejält hölster).
 
2.6 Förarens ansvar
 
- förhålla sig till gällande Svemo SR Snöskoterregler, NT och Tekniska regler samt föreskrifter och beslut.
- förhålla sig till banans utformning och anpassa farten efter rådande omständigheter.
- förhålla sig till att säkerhet går före tävling.
 
2.7 Förare har fasta tävlingsnummer reserverade enligt Svemo-TA.
 
3. Besiktning
 
3.1 Besiktning av maskinen samt personlig utrustning ska alltid genomföras innan tävling enligt SR 2.4 och 5.5.
 
3.2 Besiktningsman utses av tävlingsledning.
 
3.3 Ljudmätning
 
Besiktningschef utsedd av Svemo Snöskotersektion ansvara för att tävlingsmaskiner blir kontrollerade enligt TR och Svemo:s regler. Svemos besiktningschef avgör tillsammans med tävlingsledaren antalet förare vars maskiner skall ljudmätas under tävlingen, där målsättningen är att 100% av maskinerna ska genomgår ljudmätning. Ambitionen är också att genomföra fler kontroller även efter heat.
Ljudmätning utförs enligt mätmetod 2 meter max ( högsta tillåten ljudnivå 114 dB (A).
 
4. Maskiner
 
4.1 Motor/Chassi Max 1050cc på motor.
 
Modifiering av tändning, portning, avgassystem m.m. så länge block och vev kommer från en snöskoter och cylindervolymen är mindre än 1050CC så är det fritt.
 
4.1.1 Ej tillåtet med överladdning eller lustgas.
 
4.1.2 Drivmedel Enligt NT i alla klasser med undantag för Open.
I klass Open: Blyfri bensin med valfri oktantal.
 
4.2 Valfri drivmatta får användas. Ej tillåtet med modifieringar så som dubb, fast vulkade delar eller andra anordningar som hjälper till med fästet. Ta bort material från drivmattan är tillåtet.
 
4.3 Broms, Minst en effektiv färdbromsanordning skall finnas.
 
4.4 Variatorskydd ska finnas och vara ordentligt fastsatt.
 
4.5 Fenor eller liknande som kan hjälpa till med fästet är inte tillåtet.
 
4.6 Inga vassa kanter får finnas på maskinen som kan skada förare.
 
4.7 Lyftbåge fram och bak skall finnas.
 
4.8 Styrskidor ska vara utan styrstål samt ha runda bågar i framkant. Under skidorna får inga vassa föremål finnas.
 
4.9 Framvagn & Boggie fri utformning
 
4.9.1 Stänkskydd av hårdplast /original eller likvärdig användas på maskinen. Stänklappen skall nå mattans underkant vid vändhjul oavsett avstånd till marknivå.
 
4.9.2 Markerings boj och rep ska finnas
 
Självutlösare av repet och bojen om snöskotern sjunker. Repet skall klara minst 800kg. Längd på repet skall stå i inbjudan av arrangören. Om skotern sjunker och
dykare måste ner för att knyta linan tas dykavgift ut på 300kr. Startnummer skall finnas på boj. Under tävling söker dykare i 10min efter skoter utan utlöst boj.
Blinkljus rekommenderas på maskinen för att underlätta sökandet
 
4.9.3 Backventil på tanken (tömningsmetod)
 
4.9.4 Nödstopp (kortslutning) enligt SR § 3.2
 
4.9.5 Pallbock ska alltid användas vid varmkörning av skotern. Pallbocken skall ha täckt baksida minst 50cm hög samt täckta sidostycken ända fram till centrum på vändhjulen. Om maskinen hålls upp för hand innebär uteslutning från tävling. En hand på bromsen vid all varmkörning i depå.
 
4.9.6 Snöskotern ska sjunka vid stopp i vattnet.
 
5. Tävlingsområde
 
5.1 Banan besiktas av tävlingsledaren, banchefen/banläggaren och säkerhetschefen senast dagen innan race.
 
5.2 Banans utformning
 
Banan ska bestå av minst en höger och en vänster sväng och innehålla ett hopp (med undantag för enklare tävlingar där det är valfritt).
Banorna ska förläggas på ett sådant sätt att under inga yttre omständigheter stenar eller andra fasta föremål kan påverka säkerheten för förarna. Banor ska förläggas så att föraren inte möter fasta föremål eller fastland närmre än 30 meter från banmarkeringsboj. Raksträcka ska begränsas till ca 100m.
Maxdjup 10m, allt över 1,5 meters djup kräver dykare.
 
5.3 Alternativspår
 
Ett alternativspår ska alltid finnas och förläggas på ett säkert sätt. Alternativspåret ska alltid vara längre än normala spåret och alltid utåt i banan. Alternativspåret får inte läggas så att kollisionsrisk uppstår. Förarna skall mötas sida vid sida in i banan
 
5.4 Hopp (valfritt vid ”enklare” tävlingar)
 
Om hopp finns ska det vara minst 2,50m brett och 6m långt på 1,5m höjd ovan vattenytan i framkant. Hoppet ska vara ribbat över hela hoppets längd och bredd. I absolut närhet till hoppet ska en gulflagg finnas som flaggas om någon sjunkit efter hoppet. Hoppet får ej användas som målgång eller i direkt anslutning till målgång. Hopp rekommenderas att läggas som ett eget alternativspår utanför banstrukturen.
 
5.5 Bojar
 
Alla banor ska vara uppmärkta med bojar som inte kan genas över obemärkt.
Minsta rekommenderade höjd på boj ovan vattenytan är 70cm.
Gul boj = Vänstersväng / Röd boj = Högersväng / Vit boj = Alternativ/
MÅL markeras med tydliga markörer tex flaggor eller bojar.
 
5.6 Startplatta
 
Starten ska vara minst 2m bred/förare samt bestå av minst 10cm djup sand.
Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) som är minst 1.5m hög och
1m bredare än startplattan.
 
5.7 Park fermé
 
Direkt efter det sista heatet i respektive klass, tas Snöskotrarna för de 3 först placerade totalt i dagens tävling, in i Park fermé för teknisk kontroll. Dessa måste stå kvar i 30 minuter efter det att segraren i aktuell klass gått i mål.
 
6. Säkerhet/sjukvård
 
6.1 Sjukvårdsdokument (beredskap) enligt Bilaga A i SR Snöskoter ska följas.
 
6.2 Bärgning
 
× Vid bärgning av maskinen ska maskinen lyftas rakt upp ovanför vattenytan till bärgningsflotte.
× Min 2 stycken bärgningsflottar ska finnas tillgängliga.
× Vinschar ska klara minst 20m 15mm rep. Konstruktionen ska vara så att linor inte behöver kapas.
× Min 1 vattenskoter med flytmadrass för persontransport i vattnet.
 
Reservmaskin rekommenderas att ha tillgänglig.
× Om inte självutlösande boj kommer upp till vattenytan kommer skoter att letas efter i 10 minuter.
× Startnummer ska finnas på boj av anledning att rätt förare är med vid rätt bärgning och att maskiner kan bärgas i viss ordning vid behov.
× Efter bärgning har varje förare 15 min att komma till start från att föraren kommit till depån. Förare som orsakade stoppet är utesluten från det berörda heatet.
× Hittas inte skoter inom 10 min lämnas skoter tills tävlingen är avslutad.
× Förare ska alltid ha möjligheten att vara med vid bärgning.
 
Två dykare ska vara fullt utrustade och ute med båt under tävlingen. Detta om vattendjupet överstiger 1,5m. Under förarmöte ska dykare hålla information om vad som händer och hur föraren ska agera under vatten vid behov.
 
6.3 Säkerhet övrigt
 
Arrangörens ansvar:
× förhålla sig till gällande föreskrifter och regler
× förhålla sig till att alltid sätta säkerheten i första rummet och vara väl förberedd.
× säkerställa en förares tillstånd vid krasch med vattenskoter som åker ut vid sänkning. Vid behov ska rödflagga flagga av vattenskoterföraren.
 
7. Miljö
 
7.1 Försluten bränsletank med ansluten envägs ventil (på avluftning) så att bränsle inte läcker ut i vattnet.
 
7.2 Miljömatta
 
 
Enligt SR § 3.15 Snöskoter
 
7.3 Miljöstation ska tillhandahållas av arrangören, uppsamlingskärl på minst 400 Liter ska alltid finnas för t ex olja, bensin absorberingsmaterial.
 
8. Tävlingens genomförande
 
8.1 Tidtagning
 
Tidtagning ska tillämpas under samtliga kvalheat. Manuell tidtagning gäller.
 
8.2 Fri träning
 
Förare ska ges möjlighet till träningspass. (Passet inleds med startträning).
 
8.3 Start
 
Alla förare ska starta på linje fastställd av arrangör. Linjen kan flyttas under tävling. Startsträckan ska vara max 3m från vattnet till startlinjen. Startspår förlängs 5m ut på vattnet och avslutas med mindre boj eller annan markering. Innan startspårsboj får förare under inga som helst omständigheter gå in på annans startspår. Vid överträdelse där föraren vinner fördel diskas föraren från heatet om överträdelsen anses ha utförts med uppsåt. Vid olyckshändelse körs heatet om ifall sänkning sker och det är fler än 2 startande. Sprutskydd ska finnas i form av hållfast duk (presenning) som är minst 1.5m hög och 1m bredare än startplattan på vardera sida att spänna upp maximalt 2m bakom de startande.
 
8.4 Körupplägg
 
Tävling körs i 3 kvalomgångar med 3 eller 4 förare i varje heat. Efter kvalomgångarna är körda så räknas poängen ihop. Alla heat körs 3 varv utom A-Final som körs 5 varv.
Alternativspår ska alltid tas minst en gång per heat. Hoppet ska användas i både kval och final heat.
 
8.5 Final
 
Finalen körs alltid med 4 startande i varje heat. I finaler med upp till 19 startande ska A,B,C-final tillämpas med Runner Up. Vid 20 eller fler startande genomförs också D-Final. 5min paus mellan varje final för kylning av Runner Up maskin tillämpas.
 
8.6 Tjuvstart
 
Vid tjuvstart ska föraren som tjuvstartat lägga sig sist i heatet varpå föraren sedan får köra som vanligt efter det. Funktionären ska vid varvning hålla upp en skylt med nummer på startspår på den som tjuvstartat om denne inte uppfattat tjuvstarten.
Det är förbjudet med avsiktlig kontakt (påkörning och liknande) mellan förare. Närkontakt är omöjlig att undvika. Tävlingsledning gör bedömning. Vid bedömning att en förare orsakar att annan förare missar boj eller sänker tilldelas diskvalificering från heat. Andra förare får lägsta poäng i ordning vid sänkning eller kan fortsätta heatet.
Om förare kör över boj bedöms detta som gening vilket innebär diskvalificering vid sänkning nollas föraren i heatet. Touch av boj bedöms inte som gening.
Förare som kommer från alternativspår ska alltid lämna företräde. Alternativspåret ska alltid tas minst en gång per heat.
Om gul flagg är uppe vid hoppet så förare inte kan hoppa får föraren ändå tillgodose sig poäng.
 
9. Tävlingspoäng
 
9.1 Plac & Po&